+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαδικασία Εξόδου

Έξοδος κατασκηνωτή από τον χώρο της κατασκήνωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• Θα πρέπει να έχει προηγηθεί ενημέρωση μέσω email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας από τον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού, όπως αυτός δηλώνεται υπεύθυνα στο ειδικό έντυπο εγγραφής κατασκηνωτή.

• Τον κατασκηνωτή παραλαμβάνει ΜΟΝΟ ο γονέας/κηδεμόνας με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, υπογράφοντας στο οικείο βιβλίο αποχωρήσεων κατασκηνωτή. Σε έκτακτες περιπτώσεις, μπορεί να παραλάβει άλλο πρόσωπο τον κατασκηνωτή, εφόσον ο νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού έχει αποστείλει γραπτή ενημέρωση μέσω email επισυνάπτοντας υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986). Στην υπεύθυνη δήλωση θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο θα παραλάβει το παιδί από την κατασκήνωση με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Θα πρέπει να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο του εξουσιοδοτημένου ατόμου, ο Α.Δ.Τ του ή το διαβατήριό του και το ονοματεπώνυμο του παιδιού που θα παραλάβει.